அரசியலில் பெண்களது வருகை யாழ் மாநகர சபையின் பிரதான பெண் வேப்பாளர் லதா கோடிஸ்வரன்!

தமிழ் தேசிய அரசியலில் பெண்களது வருகை மிகமுக்கியத்துவமான தேவைகளை தோற்றுவித்திருப்பதாக தமிழ் தேசிய 8

தவம்…!

விடியலைத் தேடிய தவம் காத்திருப்பாய் தொடர்கிறது, உன் விழிகளின் தரிசனம் இந்தப் பூமியையும் 8