அறிவிக்கப்பட்ட வலயத்தில் நிறையும் சுடுமணல்..!

இலைகொட்டிய அலம்பல்களில் குந்துகிறது துரத்தப்படும் கூரை. களப்புவெளியின் சகதிக்குள் புதைந்துவிட்ட ஒற்றைப் பேருந்துக்குள் 8