எங்கே! எங்கே! எங்கே..!

20/11/2017 ஈழவன் 0

(இ.நாகலிங்கம்.) தன்னையே தான்துறந்து, தன்னையே தான் இழந்து எமக்காக,எம்வாழ்வுக்காக, தமிழினத்துக்காக, எம்சந்ததிக்காக சுதந்திரதேசத்துக்காக, 8

தவம்…!

விடியலைத் தேடிய தவம் காத்திருப்பாய் தொடர்கிறது, உன் விழிகளின் தரிசனம் இந்தப் பூமியையும் 8

தாலாட்டுதே மழை..!

30/10/2017 ஈழவன் 0

தேகத்தை முத்தமிடும் சில்லிடும் காற்று… ராகத்தோடு தாளமிடும் மழைத்துளி நாதம்.. தளம் தப்பாத 8