தமிழ் மக்களே தமிழ் தலைமைகளுக்கு எதிராக 2017போராட வேண்டிய சூழ்நிலை- வி.எஸ்.சிவகரன்.[காணொளி இணைப்பு]

2017ஆம் ஆண்டில் தமிழ் தலைமைகளுக்கு எதிராக தமிழ் மக்களே போராட வேண்டிய சூழ்நிலை

ஏற்பட்டிருக்கின்றது- வி.எஸ்.சிவகரன்.