எழுந்திடு தமிழா.. நீ.. புயலென புறப்படு.. படைவெல்லும் படைவெல்லும்… நீ துணிவுடன் செயல்ப்படு!