சுவிசில் கேணல் கிட்டு உட்டபட 10 மாவீரர்களின் நினைவாக உதைபந்தாட்டப் போட்டிகள்!