கேணல் கிட்டு உட்பட 10 மாவீரர்களின் 24வது நினைவு வணக்கம்-யேர்மனி!