நேர்மையான நீதிபதிகள் இந்தியாவில் ஒருவர்கூட இல்லை?(காணெளி)

நேர்மையான நீதிபதிகள் இந்தியாவில் ஒருவர்கூட இல்லை? – திரு.ஜான் பாண்டியன்
(தலைவர் – தமிழக முன்னேற்றக் கழகம் )