நாம் தமிழர் சுவிஸ் தொடக்க விழா.!

தமிழ் மக்கள் அனைவரும் கலந்துகொண்டு சிறபிக்க அழைப்பு.