பிரான்ஸ் தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள்2017அழைப்பு!

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள்2017தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு ஏற்பாட்டில் ஓழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அழைப்பை மாவீரர் குடும்பம் சார்பாக விடுத்தள்ளார்!

EUROSITES LES DOCKS DE PARIS
50AVenue du president wilson,
93210 La Plaine Saint Denis
Aubervilliers FRONT Populaire
Bus 153 302 point Hainguerlot France