நாட்டுப்பாட்டாளர் திரு.மாணிக்கவாசகம் ஜெயசோதி அவர்களின் 3ஆம் ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு!

நாட்டுப்பாட்டாளர் திரு.மாணிக்கவாசகம் ஜெயசோதி அவர்களின் 3ஆம் ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு!