தமிழினமே...! வீதியில் இறங்கி போராடு...!

அன்று அண்ணன் சொன்னது...!
இன்று நடக்கிறது...!
இன்னும் எத்தனை உயிர் தான் வேணும்...!
வேடிக்கை பார்க்கும் தமிழினமே...!
வீதியில் இறங்கி போராடு...!
Powered by Blogger.