தூத்துகுடியில் இரவில் வீடு புகுந்து காவல்த்துறை அராஜகம்.

தற்ப்போது தூத்துக்குடியில். இரவில் வீடு புகுந்து காவல்த்துறை
அராஜகம்..இதற்காக பல இனையத்ளங்களை ஏன் முடக்கினார்கள் என்று தற்போது புரிகிறது. 

No comments

Powered by Blogger.