அடுத்த தலைமுறை தன்னுடையை வரலாற்றை பேசும்!

எம்முடைய வரலாற்றை நாம் ஒழுங்காக எடுத்துக் கொடுத்தால் அடுத்த தலைமுறை தன்னுடையை வரலாற்றை பேசும்;
தமிழ் மொழியை உலக மக்கள் அனைவரும் பேசும் நிலை வரும்;

No comments

Powered by Blogger.