பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 225 பேரினதும் தொலைபேசி தொடர்பிலக்கங்கள்..

Telephone numbers of MPs in Sri Lanka’s Parliament 

Telephone number on non-sitting days first, followed by one (if provided) on sitting days. In the case of just one listed, it is usually number for sitting days. In some cases, only the email noted on website. There are also MPs with no contact details provided.
All information scraped manually from .parliament.lk and accurate as of 5 November 2018.
1. Hon. A. Aravindh Kumar, M.P. 0712224455, 0112930069
2. Hon. Angajan Ramanathan, M.P., 0773827568, 0112081535
3. Hon. Ishak Rahuman, M.P., 0252269655, 0777889611
4. Hon. Rohitha Abeygunawardana, M.P., 0342298481, 0382235538
5. Hon. Sisira Kumara Abeysekara, M.P., 0322221481, 0322221481
6. Hon. Ashok Abeysinghe, M.P., 0372234223, 0372234333
7. Hon. Wajira Abeywardana, M.P., 0755158158
8. Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, M.P., 0412268089, 0412230849
9. Hon. Mahinda Yapa Abeywardena , M.P. 0412268220, 0112722454
10. Hon. Selvam Adaikkalanathan, M.P., 024222977, 0232222100
11. Hon. Lasantha Alagiyawanna, M.P., 0332282400, 002968064
12. Hon. Dullas Alahapperuma, M.P., 0413021900,
13. Hon. J. C. Alawathuwala, M.P., 0777530448, 0777530448
14. Hon. Ananda Aluthgamage, M.P., 0812386878
15. Hon. Mahindananda Aluthgamage, M.P., 011-268814, 0542224330
16. Hon. Ranjith Aluvihare, M.P. 0662050388/ 0662233802
17. Hon. Wasantha Aluwihare, M.P. 0662222974, 0662222975
18. Hon. Thushara Indunil Amarasena, M.P., 0373973004
19. Hon. John Amaratunga, M.P., 2367147, 2686350
20. Hon. Mahinda Amaraweera, M.P. 0472228326, 0777 730071
21. Hon. Dilum Amunugama, M.P. 0812213901, 0813807351
22. Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, M.P. 0812499703, 0112586789
23. Hon. Annamalai Nadesu Sivasakthi, M.P. 0232222441, 0242221898
24. Hon. Hector Appuhamy, M.P. 0312278453, 031-2278453
25. Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, M.P. 0452274287, 0112820074
26. Hon. Bandula Lal Bandarigoda, M.P. 0917200736
27. Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara, M.P. 0252225395, 0112552073
28. Hon. Indika Bandaranayake, M.P. 0372253190, 0372253190
29. Hon. Tharanath Basnayaka, M.P. 0372253400, 0372253400
30. Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, M.P. 0777779897 0777779897
31. Hon. Faizal Cassim, M.P. 0672251151, 0112695601
32. Hon. S. M. Chandrasena, M.P., 0252224904, 011340055
33. Hon. D. V. Chanaka, M.P. 0412255650, 0412255650
34. Hon. Chandima Gamage, M.P. 0254934690
35. Hon. (Dr.) Harsha De Silva, M.P., 0112597769, 0112862155
36. Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, M.P., 0912248440, 0912267850
37. Hon. Nimal Siripala de Silva, M.P., 0552229892, 0112695600
38. Hon. T. Ranjith De Zoysa, M.P., 0452240654, 0452240654
39. Hon. Douglas Devananda, M.P., 0112503467, 0112503467
40. Hon. Anura Dissanayaka, M.P., 0112177005, 0112177013
41. Hon. Wimalaweera Dissanayaka, M.P., 0632240248, 0632240248
42. Hon. Duminda Dissanayake, M.P., 0252276573, 0252222045
43. Hon. Mayantha Dissanayake, M.P., 0777515181
44. Hon. Navin Dissanayake, M.P. 0522222355
45. Hon. S. B. Dissanayake, M.P. 2864484
46. Hon. Salinda Dissanayake, M.P. 0372230966, 0112696038
47. Hon. Weerakumara Dissanayake, M.P., 0253779000, 0112699666
48. Hon. H. R. Sarathie Dushmantha, M.P., 0362266705, 0362266705
49. Hon. T. B. Ekanayake, M.P. 0372275013, 012687775
50. Hon. Arundika Fernando, M.P. 0312265404, 0312265404
51. Hon. Harin Fernando, M.P., 0112931627, 0552224012
52. Hon. Johnston Fernando, M.P., 0372236608, 0372229729
53. Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, M.P. 0312277130, 0312277130
54. Hon. A. H. M. Fowzie, M.P., 0112699617, 0112699616
55. Hon. Gnanamuthu Srineshan, M.P., 0766648048
56. Hon. Chandrasiri Gajadeera, M.P. 0412230829
57. Hon. Nihal Galappaththi, M.P., N/A
58. Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage, M.P. 0632224303, 2764221/2765977
59. Hon. Daya Gamage, M.P. 0112764221, 0112765977
60. Hon. Piyasena Gamage, M.P. 0777906080, 0777906080 / 0717906080
61. Hon. Siripala Gamalath, M.P., 0272246361, 0272245369
62. Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, M.P., 0113357666, 0113357666
63. Hon. Mano Ganesan, M.P., 0112729810, 0112729810
64. Hon. Dunesh Gankanda, M.P., 0452274500, 0112598260
65. Hon. Mohan Lal Grero, M.P., 0112727368, 0112884089
66. Hon. Padma Udhayashantha Gunasekera, M.P., 0552055525, 0552055525
67. Hon. Edward Gunasekara, M.P., 0112294040
68. Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana, M.P., 0112199500, 0112199500
69. Hon. Dinesh Gunawardena, M.P., 0112842209, 0112514485
70. Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra, M.P. 0112507264, 0112507264
71. Hon. Harshana Rajakaruna, M.P. 0332267081, 0332267081
72. Hon. Hesha Withanage, M.P., 0472261830
73. Hon. Indika Anuruddha Herath, M.P. 0773026909, 0312224600
74. Hon. Rauff Hakeem, M.P. 0112375149
75. Hon. Abdul Haleem, M.P. 0812212574, 0812213200
76. Hon. Sunil Handunnetti, M.P. 0112896394, 2746718
77. Hon. P. Harrison, M.P. 0252264545, 0112502098
78. Hon. Kanaka Herath, M.P. 0352221622, 0352221623
79. Hon. Vijitha Herath, M.P., 0332294904, 0112786355 / 0332235
80. Hon. (Dr.) M. L. A. M. Hizbullah, M.P. 01 - 823193, 0652248333
81. Hon. I. Charles Nirmalanathan, M.P. 0112360582
82. Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne, M.P. 0777885413, 0777885413
83. Hon. Sisira Jayakody, M.P., 0112910668, 0773073518
84. Hon. Nalin Bandara Jayamaha, M.P. 0372284690, 0322245455
85. Hon. Anura Sidney Jayarathne, M.P. 0272248184, 0755911153
86. Hon. Anuradha Jayaratne, M.P. 0718009009, 0719185185
87. Hon. Piyankara Jayaratne, M.P. 0322263345, 0322263345
88. Hon. Dayasiri Jayasekara, M.P., 0372291841, 0112692698
89. Hon. Premalal Jayasekara, M.P. 0452279875, 0452279173
90. Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, M.P. 0552276179, 0112585523
91. Hon. Karu Jayasuriya, M.P. 0112552072
92. Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, M.P. 0718100605, 0112785612
93. Hon. Lucky Jayawardana, M.P., 0813839277
94. Hon. K. Kader Masthan, M.P. 0773974090, 0777488222
95. Hon. Kaveendiran Kodeeswaran, M.P. 0672052477, 0672052477
96. Hon. Sanath Nishantha Perera, M.P. 0777449492, 0777449492
97. Hon. Sujith Sanjaya Perera, M.P., 0365712535, 0777512535
98. Hon. Kanchana Wijesekera, M.P., 0412222798, 0777386896
99. Hon. Kabir Hashim, M.P., 0352246461, 0112689649
100. Hon. Akila Viraj Kariyawasam, M.P. 0372284244, 0372282444
101. Hon. Ravi Karunanayake, M.P. 0112872287, 0112872287
102. Hon. Gayantha Karunatileka, M.P. 0912296711, 0112626143
103. Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, M.P. 0719909555, 0719909555
104. Hon. Lakshman Kiriella, M.P., 0812203008, 0813848600
105. Hon. J. M. Ananda Kumarasiri, M.P. 0552274833, 0112885318
106. Hon. Chaminda Wijesiri, M.P. 0572232037
107. Hon. Nimal Lanza, M.P. 031-331500, 031-3315000
108. Hon. Gamini Lokuge, M.P. 0112348757, 0112700277
109. Hon. Imran Maharoof, M.P. 0262236699, 0262236699
110. Hon. Mujibur Rahuman, M.P. 0112335613, 0773312010
111. Hon. Mylvaganam Thilakarajah, M.P., 0777239765, 0777239765
112. Hon. Velu Kumar, M.P. 0777316981
113. Hon. Abdullah Mahrooff, M.P. 0262236227, 0262236227/0262236217
114. Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, M.P., 0777394785, 0777394785
115. Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara, M.P. 0555672634, 0552277489
116. Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, M.P. 0212221877, 0112363591
117. Hon. Malik Samarawickrama, M.P. 0112559333
118. Hon. Ajith Mannapperuma, M.P. 0332231468, 0332223167
119. Hon. Tilak Marapana, M.P. 0770352116, 0112853397
120. Hon. Sirinal de Mel, M.P., 0112865430 0112614283
121. Hon. Mohamadu Nazeer, M.P. 0672278290, 0777420972
122. Hon. H. M. M. Harees, M.P. 0672223462, 0112778491
123. Hon. Faiszer Musthapha, M.P., 0812203700, 0112671447
124. Hon. Nishantha Muthuhettigamage, M.P. 0912248665, 0912248664
125. Hon. S. C. Mutukumarana, M.P. 0252249206, 0252249206
126. Hon. Chathura Sandeepa Senaratne, M.P. 0112599399, 0112599399
127. Hon. Nalaka Prasad Colonne, M.P. N/A
128. Hon. Manusha Nanayakkara, M.P. 0912226775, 0912226775
129. Hon. Vasudeva Nanayakkara, M.P. 0112587494, 0362258540
130. Hon. S. B. Nawinne, M.P., 0372267383, 0112679495
131. Hon. Piyal Nishantha De Silva, M.P. 0342270540, 0342270540
132. Hon. Malith Jayathilake, M.P. 0382290412, 0112786582
133. Hon. Palitha Range Bandara, M.P., 0323325634, 0323324333
134. Hon. Karunarathna Paranawithana, M.P. 0716835810, 0112554578
135. Hon. Buddhika Pathirana, M.P. 0412223865, 041-2230946
136. Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, M.P. 0912248505, 0112773811
137. Hon. Ajith P. Perera, M.P., 0382243261, 0382290692
138. Hon. Dilan Perera, M.P. 0552222813, 0112546872
139. Hon. Gamini Jayawickrama Perera, M.P. 0372288841, 0112694630
140. Hon. Lakshman Wasantha Perera, M.P., 0662224022, 0662224002
141. Hon. Niroshan Perera, M.P., 0112587494, 0312255213
142. Hon. K. K. Piyadasa, M.P., 0812352798
143. Hon. A. D. Premadasa, M.P. 0352266686, 0352266685
144. Hon. Sajith Premadasa, M.P. 0472238011, 0472238010
145. Hon. A. D. Susil Premajayantha, M.P. 0112812181, 0112199119
146. Hon. Susantha Punchinilame, M.P., 0262222221, 0112160544
147. Hon. Ravindra Samaraweera, M.P. 0572244154, 0777699597
148. Hon. Ashoka Priyantha, M.P. 0777625238, 032-7200222
149. Hon. V. S. Radhakrishnan, M.P. 0522223051, 0522223052
150. Hon. Chamal Rajapaksa, M.P. 0472257030, 2871324
151. Hon. Mahinda Rajapaksa, M.P. rajapaksa_m@parliament.lk
152. Hon. Namal Rajapaksa, M.P. rajapaksa_n@parliament.lk
153. Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, M.P. 0112827208, 0112852841
154. Hon. Ranjan Ramanayake, M.P., 0112884611, 0112778533
155. Hon. Keheliya Rambukwella, M.P., 0812201093, 0812200925
156. Hon. Roshan Ranasinghe, M.P., 0272226940, 0112727569
157. Hon. Prasanna Ranatunga, M.P., 0332222406, 0777772520
158. Hon. Arjuna Ranatunga, M.P. 0342226600, 0112827979
159. Hon. Patali Champika Ranawaka, M.P. 0112866125, 0112882585
160. Hon. Prasanna Ranaweera, M.P., 0112949555, 0112949555
161. Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, M.P. 0112882198, 0333338950
162. Hon. Bimal Rathnayake, M.P. 0112785612, 0112785612
163. Hon. C. B. Rathnayake, M.P., 0522279402, 0112596440
164. Hon. Lohan Ratwatte, M.P., 0812202700, 0812201000
165. Hon. S. M. Marikkar, M.P. 0777886665, 0112533169 / 0112572422
166. Hon. (Dr.) S. M. Mohamed Ismail, M.P., 0777777474, 0112727386
167. Hon. S. Premarathna, M.P. premarathna_s@parliament.lk
168. Hon. Sandith Samarasinghe, M.P. 0352263377, 0357200810
169. Hon. S. Viyalanderan, M.P., 0774595807
170. Hon. (Dr.) S. Sivamohan, M.P. 0772093213
171. Hon. Sagala Ratnayaka, M.P. 0417773700, 0112372146
172. Hon. Mahinda Samarasinghe, M.P. 0342247251, 0112584722
173. Hon. Jayantha Samaraweera, M.P. 0382294705, 0382294705
174. Hon. Mangala Samaraweera, M.P. 0412222076
175. Hon. Rajavarothiam Sampanthan, M.P. 0262227520, 0112559787
176. Hon. Field Marshal Sarath Fonseka, M.P. sarath_f@parliament.lk
177. Hon. E. Saravanapavan, M.P. 0213215292, 0113443135
178. Hon. Shehan Semasinghe, M.P. 0112746937, 0253241056
179. Hon. Vasantha Senanayake, M.P., 0332276976, 0777385146
180. Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, M.P. 0342229795, 0342229795
181. Hon. Sujeewa Senasinghe, M.P., 0112564436, 0112564436
182. Hon. Mavai S. Senathirajah, M.P. 0112384904, 0212228269
183. Hon. Lakshman Senewiratne, M.P., 0552258304
184. Hon. W. D. J. Senewiratne, M.P. 0452274142, 0112681075
185. Hon. Seyed Ali Zahir Moulana, M.P., 0777887997 0772565222
186. Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, M.P. 0774188975
187. Hon. Ameer Ali Shihabdeen, M.P. 0652257303, 0112588097
188. Hon. S. Shritharan, M.P., 0213207584
189. Hon. Dharmalingam Sithadthan, M.P. 0112586289, 0777952707
190. Hon. Muthu Sivalingam, M.P., 0522223092, 2301357 / 8
191. Hon. Ranjith Siyambalapitiya, M.P. 0352229577, 0362276155
192. Home Members of Parliament Directory of Members M. A. Sumanthiran
193. Hon. M. A. Sumanthiran, M.P. 0112559352, 0112366314
194. Hon. Thilanga Sumathipala, M.P. 0112697106, 0112695963
195. Hon. Vadivel Suresh, M.P. 0557200494, 0557200319
196. Hon. D. M. Swaminathan, M.P., 0112334043, 0112884959
197. Hon. Tharaka Balasuriya, M.P., 0352230529, 0352230529
198. Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, M.P. 0362232846
199. Hon. Janaka Bandara Tennakoon, M.P. 0452228843 , 0112784150
200. Hon. Palitha Kumara Thewarapperuma, M.P. 0342241299
201. Hon. Palany Thigambaram, M.P. 0712151734, 0112581185
202. Hon. Arumugan Thondaman, M.P. 0112665809, 0112698181
203. Hon. M. S. Thowfeek, M.P. 0262236166, 0773753653
204. Hon. K. Thurairetnasingam, M.P.. 0262227715, 0112507650
205. Hon. Thenuka Vidanagamage, M.P., 0552257747, 0552257746
206. Hon. Vijitha Berugoda, M.P., 0552265774, 0718127480
207. Hon. Wijepala Hettiarachchi, M.P., 0912233477, 0912233477
208. Hon. Janaka Wakkumbura, M.P. 0452230497, 0452225968
209. Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, M.P. 0452275585, 0112585827
210. Hon. Dilip Wedaarachchi, M.P., 0472242301, 0472242301
211. Hon. Chandima Weerakkody, M.P. 0912223228, 0112773006
212. Hon. Wimal Weerawansa, M.P. 0112890670, 0112890670
213. Hon. Kumara Welgama, M.P. 0342247099, 0342243955
214. Hon. Vidura Wickramanayaka, M.P. 0342264477, 0342264654
215. Hon. Eran Wickramaratne, M.P. 0112513795, 0113188950
216. Hon. Ranil Wickremesinghe, M.P. 2573974, 0112573308
217. Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, M.P. 0345622544, 0112717433
218. Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna, M.P., 0662255400, 0773415003
219. Hon. Duleep Wijesekera, M.P., 033 2268335, 0112465087
220. Hon. A. A. Wijethunga, M.P. 0454915251, 0452225575
221. Hon. Ruwan Wijewardene, M.P., 0112489895, 0112552817
222. Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, M.P. 0632223799, 0632222121
223. Hon. Anura Priyadharshana Yapa, M.P., 0372281472, 0112503021
224. Hon. Seeniththamby Yoheswaran, M.P., 0652228273, 0652258252
225. Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa, M.P., 0573587909, 0552265472
Powered by Blogger.