விளம்பரம்செய்ய

Advertisement Charges

Position and SizePrice/Month
720×90 : TopRs 25,000 Per Month
468×90 : 1Rs 18,000 Per Month [Below Latest news ]
780×90 :  2Rs 17,000 Per Month [Above Tap News ]
468×90 : 3Rs 6,000 Per Month [Above Editor Choice]
300×300 : Top Rs 20,000 Per Month [Like Box place ]
300×300 : SideRs 5,000 Per Month [Ads Area ]
300×150 : SideRs 2,000 Per Month [Ads Area ]
120 x90 : RightRs 2,000 Per Month

Advertisement Charges

Position and SizePrice/Month
990×90 : TopRs 10,000 Per Month
468×90 : MiddleRs 8,000 Per Month
250×250 : RightRs 2,000 Per Month
250×250 : leftRs 2,000 Per Month
250×100 : RightRs 2,000 Per Month
250×100 : leftRs 2,000 Per Month

மேலதிக தகவல்களுக்கு Tamilarul@hotmail.com இற்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.
Advertisement Team:

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Advertisement details

Your Ad fileகருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.