இரா.சம்பந்தனும் நத்தார் வாழ்த்தும்!

இன்று மக்கள் தத்தளிக்கும் நிலையை கவணிப்பார் இல்லாமல் நித்திரை சாமி இரா.சம்பந்தன் கூத்மைப்பு அவர்களின் நத்தார் வாழ்த்துக்கள் எனும் செய்தி தாள் வெளியாகியுள்ளது.

No comments

Powered by Blogger.