கிளாலியில் சட்டவிரோத மணல் அகழ்வு

 கிளாலியில் சட்டவிரோத மணல் அகழ்வு நடவடிக்கைகளையும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிதரன் பார்வையிட்டார்.

மக்கள்  -   ஐயா! கடந்த உள்ளுராட்சி தேர்தலில் உங்கள் கட்சியில் இந்த வட்டாரத்தில்  போட்டியிட்டவர்தான் சட்டவிரோத மணல் அகழ்வில் ஈடுப்பட்டவர்.

No comments

Powered by Blogger.