ஐ எஸ் ஏன் இலங்கையில் தாக்கியது?-உலக நகர்வுகள் கலந்துரையாடல்!!

ஐ எஸ் ஏன் இலங்கையில் தாக்கியது? மோடி அறுதிப் பெரும்பான்மை பெறுவாரா? மாலியில் இனப்பிரச்சனைகபள் தொடர்பாகவும்.
சீனாவின் பொருளாதாரப் பிரச்சனை போன்றவை பற்றிய உலக நகர்வுகள் எனும் கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது.

No comments

Powered by Blogger.