விஷ்வ சாந்தி சேவா சமாஜம் _பிரான்ஸ் வாராந்தர பஜனையும். உணர்த்துதல்களும் ! 📷

விஷ்வ சாந்தி சேவா சமாஜம் _பிரான்ஸ் வாராந்தர பஜனையும். உணர்த்துதல்களும் !

குருவே சரணம்.
ஓம் சரவணபவ.
Powered by Blogger.