சூரிச்சில் தாயக உணவு,இசை,சைவத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வெள்ளிவிழா சிறப்பு!!📷

சூரிச் அருள் மிகு சிவன் கோவில் சைவத் தமிழ்ச் சங்கம் அன்பே சிவம் நடாத்திய அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் தாயகக் உணவுக் கண்காட்சியும் தாயக இசைச் சங்கமம், சைவத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வெள்ளிவிழா சிறப்பு நிகழ்ச்சியும், அதன் சில பதிவுகள்

No comments

Powered by Blogger.