அமைச்சரவை அமைச்சுகளுக்கு செயலாளர்கள் நியமனம்


அமைச்சரவை அமைச்சுகளுக்கு ஏழு புதிய செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
குறித்த நியமனங்கள் ஜனாதிபதியினால் வழங்கப்பட்டுள்ளன. புதிய செயலாளர்களின் பெயர் விபரம் வருமாறு 1. திருமதி எஸ்.எம். மொஹமட் :நீதி, மனித உரிமைகள் மற்றும் சட்ட மறுசீரமைப்பு அமைச்சு 2. ஜே.ஜே. ரத்னசிறி:பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு 3. எஸ். ஹெட்டியராச்சி: சுற்றுலா மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சு 4. எச்.கே.டபிள்யூ.எம்.என்.பீ ஹபுஹின்ன:மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகாரங்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்சு 5. திருமதி ஜே.எம்.பி. ஜயவர்தன: உள்நாட்டு வர்த்தகம், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் நுகர்வோர் நலன்புரி அமைச்சு 6. மேஜர் ஜெனரல் (ஓய்வு பெற்ற) ஏ.கே.எஸ். பெரேரா: மகாவலி, விவசாயம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமி அபிவிருத்தி அமைச்சு 7. மேஜர் ஜெனரல் சஞ்சீவ முனசிங்க: சுகாதார மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சு
Powered by Blogger.