புதிய அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்பு

 


அரசாங்கத்தின் 17 புதிய அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் பதவியேற்கும் நிகழ்வு தற்போது நடை பெற்று வருகின்றது.


தினேஸ் குணவர்தன - அரச சேவை, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி

டக்ளஸ் தேவானந்தா - கடற்றொழில்

ரமேஷ் பத்திரண- கல்வி, பெருந்தோட்டம்

பிரசன்ன ரணதுங்க - பாதுகாப்பு, சுற்றுலா

திலும் அமுனுகம- கைத்தொழில், போக்குவரத்து

கனக ஹேரத்- நெடுஞ்சாலைகள்

விதுர விக்ரமநாயக்க - தொழில்

ஜனக வக்கும்புர - விவசாயம், நீர்பாசனம்

செஹான் சேமசிங்க - வர்த்தகம், சமுர்த்தி அபிவிருத்தி

மொஹான் பிரியதர்ஷன யாபா - நீர் வழங்கல்

விமலவீர திசாநாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனவள அபிவிருத்தி

காஞ்சன விஜேசேகர - எரிசக்தி, மின்வலு

தேனுக விதானகமகே - விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரம்

நாலக கொடஹேவ - ஊடகம்

சன்ன ஜயசுமன - சுகாதாரம்

நசீர் அஹமட் - சுற்றாடல்

பிரமித பண்டார தென்னகோன் - துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுறை

ගරු අමාත්_යවරු - 2022.04.18 දිනට පත්වීම් by Ramesh RK on Scribd

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.