ஒரு சில பாராளுமன்ற குழுக்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்!

 


அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் தலைவர் பதவிக்குப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (கலாநிதி) ஹர்ஷ டி சில்வா மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.


அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவுக்கான உறுப்பினர்கள் தெரிவுக் குழுவினால் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், இதன் தலைவராக கலாநிதி ஹர்ஷ டி சில்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.


இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பெயர் இன்றையதினம் (09) சபாநாயகரினால் சபையில் அறிவிக்கப்பட்டது.


தலைவர்


(கலாநிதி) ஹர்ஷ டி சில்வா

குழு உறுப்பினர்கள்


செஹான் சேமசிங்க

(டாக்டர்) (திருமதி) சீதா அரம்பேபொல

(கலாநிதி) சுரேன் ராகவன்

அனுப பஸ்குவல், ஜோன்ஸ்டன் பெனாண்டோ

சட்டத்தரணி ரஊப் ஹகீம்

வஜிர அபேவர்தன

விஜித ஹேரத்

மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே

துமிந்த திசாநாயக்க

சட்டத்தரணி சந்திம வீரக்கொடி

(கலாநிதி) நாலக கொடஹேவா

நிமல் லான்சா

எம்.ஏ. சுமந்திரன்

(டாக்டர்) கவிந்த ஹேஷான் ஜயவர்தன

மயந்த திசாநாயக்க

ஹர்ஷண ராஜகருணா

யூ.கே. சுமித் உடுகும்புர

(கலாநிதி) மேஜர் பிரதீப் உந்துகொட

இசுரு தொடன்கொட

சட்டத்தரணி பிரேம்நாத் சி. தொலவத்த

சட்டத்தரணி மதுர விதானகே

எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான

இதேவேளை, பாராளுமன்றத்தில் இன்றையதினம் (09) ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிரேரணைகளுக்கு அமைய போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அலுவல்கள் பற்றிய அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழு, சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அலுவல்கள் பற்றிய அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழு, பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு, அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு, வழிவகைகள் பற்றிய குழு போன்ற குழுக்களுக்கு ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்தின் ஐந்தாவது கூட்டத்தொடரில் பணியாற்றுவதற்கான நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் பெயர்களை சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேர்தன அறிவித்தார்.


இதற்கு அமைய இதுவரை கிடைக்கப்பெற்ற பெயர்களுக்கு அமைய அந்தந்தக் குழுக்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் விபரும் வருமாறு;


பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு

பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளை 115 மற்றும் இன்றைய தினம் (09) பாராளுமன்றத்தினால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பிரேரணை என்பனவற்றிற்கு அமைவாக


சபாநாயகர் (தவிசாளர்)

பிரதிச் சபாநாயகர்

குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர்

பாராளுமன்றச் சபை முதல்வர்

எதிர்க்கட்சித் தலைவர்

அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்கோலாசான்

எதிர்க்கட்சியின் முதற்கோலாசான் உள்ளிட்டவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக சபாநாயகர் அறிவித்தார்.

இது தவிரவும்,


சட்டத்தரணி நிமல் சிறிபால த சில்வா

சட்டத்தரணி பவித்ராதேவி வன்னிஆரச்சி

டக்ளஸ் தேவானந்தா

மஹிந்த அமரவீர

சனாதிபதி சட்டத்தரணி எம். யூ. எம். அலி சப்ரி

கஞ்சன விஜேசேகர

சமல் ராஜபக்ஷ

ஜோன்ஸ்டன் பெனாண்டோ

கயந்த கருணாதிலக்க

அநுர திசாநாயக்க

(பேராசிரியர்) ஜீ.எல். பீரிஸ்

சட்டத்தரணி ரஊப் ஹகீம்

காமினி லொக்குகே

வஜிர அபேவர்தன

ஏ. எல். எம். அதாஉல்லா

சீ.பீ. ரத்நாயக்க

றிஷாட் பதியுதீன்

ஆர். எம். ரஞ்சித் மத்தும பண்டார

மனோ கணேசன்

ரோஹித அபேகுணவர்தன

சட்டத்தரணி நாமல் ராஜபக்ஷ

சட்டத்தரணி சாகர காரியவசம்

இரான் விக்கிரமரத்ன

ஜீ.ஜீ. பொன்னம்பலம் ஆகியோரும் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக சாபாநாயகர் அறிவித்தார்.

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு

பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளை 121 இன் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் பாராளுமன்றத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிரேரணைக்கமைய அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவில் பணியாற்றுவதற்காக பின்வரும் உறுப்பினர்கள் தெரிவுக் குழுவினால் பெயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என சபாநாயகர் தனது அறிவிப்பில் தெரிவித்தார்.


செஹான் சேமசிங்க

(டாக்டர்) (திருமதி) சீதா அரம்பேபொல

(கலாநிதி) சுரேன் ராகவன்

அனுப பஸ்குவல்

ஜோன்ஸ்டன் பெனாண்டோ

சட்டத்தரணி ரஊப் ஹகீம்

வஜிர அபேவர்தன

விஜித ஹேரத்

மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே

துமிந்த திசாநாயக்க

சட்டத்தரணி சந்திம வீரக்கொடி

(கலாநிதி) நாலக கொடஹேவா

(கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா

நிமல் லான்சா

எம்.ஏ. சுமந்திரன்

(டாக்டர்) கவிந்த ஹேஷான் ஜயவர்தன

மயந்த திசாநாயக்க

ஹர்ஷண ராஜகருணா

யூ.கே. சுமித் உடுகும்புர

(கலாநிதி) மேஜர் பிரதீப் உந்துகொட

இசுரு தொடன்கொட

சட்டத்தரணி பிரேம்நாத் சி. தொலவத்த

சட்டத்தரணி மதுர விதானகே

எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வழிவகைகள் பற்றிய குழு

வழிவகைகள் பற்றிய குழுவில் பணியாற்றுவதற்காக பின்வரும் உறுப்பினர்கள் தெரிவுக் குழுவினால் பெயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.


லசந்த அலகியவன்ன

அநுராத ஜயரத்ன

சட்டத்தரணி சிசிர ஜயகொடி

சஷீந்திர ராஜபக்ஷ

சட்டத்தரணி டப்ளியூ. டீ.ஜே. செனவிரத்ன

சட்டத்தரணி எஸ். எம். எம். முஸ்ஸாரப்

சஞ்ஜீவ எதிரிமான்ன

நாலக பண்டார கோட்டேகொட

போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அலுவல்கள் பற்றிய அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழு

போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அலுவல்கள் பற்றிய அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழுவில் பணியாற்றுவதற்காக பின்வரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவுக் குழுவினால் பெயர்குறித்து நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.


திலும் அமுனுகம

ரோஹித அபேகுணவர்தன

அஸோக அபேசிங்ஹ

மொஹமட் முஸம்மில்

லலித் வர்ண குமார ஆகியோர்நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அலுவல்கள் பற்றிய அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழு

சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அலுவல்கள் பற்றிய அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழுவில் பணியாற்றுவதற்காக பின்வரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவுக் குழுவினால் பெயர் குறித்து நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.


(திருமதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ

கயந்த கருணாதிலக்க

கபில அதுகோரல

அமிர்தநாதன் அடைக்கலநாதன்

நிபுண ரணவக ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.