காப்புறுதி கூட்டுத்தாபனம் பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சின் கீழ் இயங்கும்!

இலங்கை காப்புறுதி கூட்டுத்தாபனமும் அதன் துணை நிறுவனங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களும் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்கள் அமைச்சின் கீழ் வர்த்தமானி அறிக்கையில் உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Powered by Blogger.