யாழ் வேம்பிராய் இந்து மயானத்தில் இளைஞர்கள் அணி சிரமதான பணி!

யாழ்  வேம்பிராய் இந்து மயானத்தில் இன்றைய முதல்நாளாக இளைஞர் அணிகள் ஒன்றினைந்து ஒற்றுமையே பலம் என்று தம்மால் இயன்ற  சிரமதான பணிகளை மேற்க்கொண்டு  வருகின்றனர்.
Powered by Blogger.