மனித நேயமிக்க மனிதர்கள் இன்னும் மண்ணில் வாழ்கின்றனர்

தான் கற்ற கல்வியால் எத்துனையோ சிசுக்களை கொல்லும் வைத்தியர்கள் நடுவில், மனித நேயமிக்க மனிதர்கள் இன்னும் மண்ணில் வாழ்கின்றனர் என்பதற்கு சிறந்ததோர் எடுத்துக்காட்டு.No comments

Powered by Blogger.