பிரான்ஸ் ஸ்ராஸ்பூர்க் நகரில் பலத்த துப்பாக்கிச் சூடு!

சற்று முன்னதாகப்  பிரான்ஸ் ஸ்ராஸ்பூர்க் நகரில் பலத்த துப்பாக்கிச் சூடு இடம் பெற்றது. பலர் படுகாயம் இது முதறக்கட்டத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.தற்போது  நகரம் பூராக காவல் துறையால் சுற்றி வலைக்கப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. தற்போது  பதற்மான சூழல் இடம்பெற்றுள்ளது.
களத்தில் இருந்து  செய்தியாளர் ஆனந்Powered by Blogger.