அணைக்கோட்டை சாவக்கட்டில் வாழ்வாதார உதவி

வலி தெற்கு கல்விக்கரம் அமைப்பாளர் கருணாகரன் அவர்களால் இன்று
11/12/2018 ஆணைக்கோட்டை சாவக்கட்டில் மிகவும் வறுமையான நிலையில் வசிக்கும் குடும்பத்திற்கு எம்மால் முடிந்த சிறிய உதவி வழங்கப்பட்டது.

No comments

Powered by Blogger.