இருப்பிடத்துக்கு வந்திட்டு சுவாக..!

இரணைமடுகுளத்தில்  திரை நீக்கம்
செய்யப்பட்ட  முதலாவது நினைவுக் கல்  திட்டமிட்டப்படி அதே பகுதியில்  நீர்ப்பாசனத்திணைக்களத்தினரால் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments

Powered by Blogger.