மந்திகை கண்ணகை அம்மன்கோவில் சிலம்பு கூறல் விளக்கு எரித்தல் நிகழ்வு!📷

மந்திகை கண்ணகை அம்மன்கோவில் சிலம்பு கூறல் விளக்கு எரித்தல் நிகழ்வு சிறப்பாக இடம் பெற்றது.


No comments

Powered by Blogger.