இலங்கைத்தமிழ்அரசுக்கட்சியின்16 ஆவது தேசியமாநாடு யாழ்ப்பாணத்தில்!!📷

யாழ்ப்பாணம் வீரசிங்கம்மண்டபத்தில்
இலங்கைத்தமிழ்அரசுக்கட்சியின்தலைவர். மாவை.சோ.சேனாதிராஜாதலைமையில்இந்தமாநாடுஆரம்பமாகியது.

No comments

Powered by Blogger.