"எமது மக்கள் எமது அரசியல் அபிலாசைகள் "முன்னணியின் சந்திப்பும்!!📷

"எமது மக்கள் எமது அரசியல்  அபிலாசைகள் "
மக்கள் சந்திப்பில்  இன்று (02.06.2019) தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியினர் வடமாரச்சியில் மக்களுடன் ( இன்றைய இரண்டாவது சந்திப்பு )


Powered by Blogger.