கணிணித்துறையில் வலையமைப்பு துறையில் வன்பொருள் மென்பொருள் கண்டுபிடிப்பு!!

கணிணித்துறையில் வலையமைப்பு துறையில் வன்பொருள் மென்பொருள் கண்டுபிடிப்பு முதன முறையாக வடமாகனnaத்தில் பெண் கண்டுபிடிப்பாளர் உருவாக்கம்.

No comments

Powered by Blogger.