பிரதி சபாநாயகராக ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய

 

9 ஆவது பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகராக ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவாகியுள்ளார்
Blogger இயக்குவது.