சுவிஸ் வாழ் தமிழர்களின் கலாச்சாரத் திருவிழா "TAMIL FEST"


அனைவரையும் இருகரம் கூப்பி அன்போடு அழைக்கின்றார்கள் SOE (Star of Eelam)அமைப்பினர்

கலாச்சாரக் காட்சிப்படுத்தல்கள், பாரம்பரிய விளையாட்டுகள், சுவை நிறை உணவுகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நிறைந்த  பல்கதம்ப ஒன்றுகூடல்.

அனுமதி இலவசம்.


Immerse yourself in a vibrant celebration of Tamil culture at our upcoming “தமிழ் Fest” , where tradition comes alive! Join us for a nostalgic journey filled with captivating cultural displays, traditional games that evoke the joy of yesteryears, and a culinary adventure showcasing the rich flavors of Tamil cuisine. 


It's a chance to create cherished memories while embracing the essence of our heritage. Come together with friends and family to relive the beauty of the good old days, surrounded by the warmth of community and the richness of Tamil traditions. 


Mark your calendars for an unforgettable experience that bridges the past and present in a celebration of cultural heritage!


*All cultures and ethical backgrounds are welcomed with open arms to this festival*

FREE ENTRY !


Tauchen Sie ein in eine lebendige Feier der tamilischen Kultur bei unserem bevorstehenden „தமிழ் Fest“, bei dem Tradition lebendig wird! Begleiten Sie uns auf eine nostalgische Reise voller faszinierender kultureller Darbietungen, traditioneller Spiele, die die Freude vergangener Zeiten wecken, und einem kulinarischen Abenteuer, das die reichen Aromen der tamilischen Küche präsentiert.


Es ist eine Chance, wertvolle Erinnerungen zu schaffen und gleichzeitig die Essenz unseres Erbes zu genießen. Kommen Sie mit Freunden und Familie zusammen, um die Schönheit der guten alten Zeiten noch einmal zu erleben, umgeben von der Herzlichkeit der Gemeinschaft und dem Reichtum tamilischer Traditionen.


Markieren Sie Ihren Kalender für ein unvergessliches Erlebnis, das Vergangenheit und Gegenwart verbindet und das kulturelle Erbe feiert!


*Alle Kulturen und ethischen Hintergründe werden bei diesem Festival mit offenen Armen empfangen*

FREIER EINTRITT !

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.