முள்ளிவாய்கால் கஞ்சி காச்சிறவர்களை பிடிக்க விசேட படையணி!📸

 


வடபகுதியில் வெசாக் கொண்டாடலாம் அரசாங்கத்துடன் இனைந்து ஊருக்க கசிப்புகாச்சிறவனர்களும் கஞ்சா வளக்கிறவர்களும் ஐஸ் விக்கிறவர்களும்  சுசுதந்திரமாிரியுறறார்கள்.கஞமுள்ளி வாய்க்கால் கஞ்சி காச்சிறவர்களை பிடிக்க விசேட படையணி உருவாக்கியது அரசாங்கமும் கைக்கூலிகளும்.


Good governance  கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.