சந்திப்பதாக அழைத்து சந்திக்காது ஏமாற்றிய ஐனாதிபதியை திட்டி தீர்த்த மக்கள்!

Powered by Blogger.