புதிய அமைச்சுக்களின் பணிகள் மீதான வர்த்தமானி இன்று!

புதிய அமைச்சுக்களின் கீழ் திருத்தப்பட்ட கடமைகள் மற்றும் பணிகள் மீதான வர்த்தமானி இன்று காலை வெளியிடப்பட்டது.
Powered by Blogger.