மட்டக்களப்பு வாகரை கிரிமிச்சை கிராமத்தில் த.தே.ம.முன்னணி வாழ்வாதார உதவி!

17/09/2018 இன்று மட்டக்களப்பு வாகரை கிரிமிச்சை கிராமத்தில்  மிகவும் கஸ்டப்பட்டு நெடுந்தூரம் நடந்து பாடசாலைக்குச் செல்லும் மாணவர்களுக்கு துவிச்சக்கர வண்டி வழங்கப்பட்டது

No comments

Powered by Blogger.