சங்கொலி-2018-பிரான்சு!


தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு  தமிழர் கலை பண்பாட்டுக் கழகம் நடாத்தும்

தேசவிடுதலைப் பாடல் போட்டி

காலம் :- 29.09.2018(சனிக்கிழமை)
நேரம்  :- 9.30மு.ப

இடம்:-
ÉCOLE JEAN JAURES
15 AVENUE JEAN BART
93150 LE BLANCMESNIL

Rer (B)
Arrêt - Drancy
Bus :-346
Arrêt - Pierre  montellet
Bus :-251
Arrêt -Danielle Casanova Paul Vaillant-Couturier

தொடர்புகளுக்கு :-

-0652373650/0615294750
(தமிழர் கலை பண்பாட்டுக்கழகம்-பிரான்சு)

 மேலதிக தொடர்புகளுக்கு:-
- 0143150421(CCTF))

#sankooli   #france  #tamilnews  #TCC

No comments

Powered by Blogger.