சூரிச் அருள் மிகு சிவன் ஆலயத்தில் நினைவாலய பூசை

தாயக்கனவுடன் சாவினை தழுவிய மாவீரர் செல்வங்களின் நினைவாக  சூரிச் அருள் மிகு சிவன் ஆலயத்தில் நினைவாலய பூசை சிறப்பாக நடைபெறும்.
Powered by Blogger.