“ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை”“ஒன்றாகும் காலம்” இசைத்தட்டுக்கள் வெளியிட்டு நிகழ்வு!

18-11-2018 அன்று யுகம் கலையகத்தால் உருவாக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட “ஈகம் தழுவும் கார்த்திகை” , “ஒன்றாகும் காலம்”ஆகிய இரண்டு இசைத்தட்டுக்கள் வெளியிடப்பட்டன.

No comments

Powered by Blogger.