கைல்புறோன் கந்தசுவாமி கோவில் மாவீரர் நாள் பூஜை2018

23.11.2018 மாலை 18.00மணிக்க பூஜை 19,00மணி முதல் மாவீர்களுக்கான தீபவழிபாடு

No comments

Powered by Blogger.