மட்டுவில் வளா்மதியின் உதவிமட்டுவில் வளா்மதி சனசமூக நிலையத்தினரின் ரூபா 1 லட்சம்  பெறுமதியான இரண்டாம் கட்ட உதவி நிவாரணப் பொதிகள்
விசுவமடு, பாரதிபுரம் கிராமத்திலுள்ள மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

No comments

Powered by Blogger.