கிணற்றுக்குள் இறங்கி சுத்தம் செய்யும் அமைச்சர்

வழ்வாதார அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் பிரதேச அபிவிருத்தி    பிரதி அமைச்சர் - பாலித தேவப்பெரும குழுவினர் இன்று கிளிநொச்சி பரந்தன் பகுதிகளில் கிணறுகளை சுத்தப்படுத்திய போது புகைப்படம்

No comments

Powered by Blogger.