யாழ்ப்பாணத்தில் சாதி கொடுமை நிலவும் 102 இந்து ஆலயங்களின் விபரம் !!

இப்படியான கொடூரர்கள் இப்பவும் யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்கின்றார்களா என்பதுஆச்சரியம் தான்.


இதில் என்ன கொடுமை என்னவென்றால் தங்களை படைப்பாளிகள், சமூக போராளிகள், சமூக பற்றாளர்கள், சமூகசேவையாளர்கள், விடுதலைப்புலிகளை விசுவாசிப்பவர்கள் என காட்டிக்கொள்பவன் கூட இந்த பட்டியலில் இருப்பதுதான் வேதனை.

Powered by Blogger.