வன்னியின் முதுசம். மூத்த சித்தவைத்தியர் நாகமணியப்பா இன்று காலை காலமானார்!

வன்னியின் முதுசம். மூத்த சித்தவைத்தியர் நாகமணியப்பா இன்று காலை காலமானார்!
மேலதிக தகவல்களுக்கு..
மகன் - வன்னியசிங்கம், சித்தவைத்தியர்  0776946932
பேரன் - ஆதவன், சித்த வைத்தியத்துறை யாழ் பல்கலைக்கழகம் 0771283248

Powered by Blogger.