காலத்தால் அழியாத மாவீரர் கல்லறை வாகரை துயிலுமில்லம்!

காலத்தால் அழியாத மாவீரர் கல்லறை! கல்லறை அல்ல உயிர் உள்ளவர் பாசறை எம் காவிய நாயகர்கள் விதைக்கப்பட்ட வாகரை துயிலுமில்லம்!